LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Zarząd sukcesyjny w firmie transportowej działającej pod jednoosobową działalnością gospodarczą.

Wiele firm transportowych prowadzonych na rynku polskim prowadzone jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ustawodawca wychodząc naprzeciw  potrzebom przedsiębiorców w połowie 2018r. zaimplementował do Polskiego systemu prawnego instytucję zwaną zarządem sukcesyjnym. Jest to odpowiedź na utrzymanie ciągłości przedsiębiorstwa  prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci właściciela. 

Zgodnie z art. 43(4) Kodeksu Cywilnego firma przedsiębiorcy działającego pod jednoosobową działalnością gospodarczą składa się z jego imienia i nazwiska, co nie wyklucza jednak włączenia do firmy  pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsca jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Natomiast przedsiębiorstwo są to składniki materialne i niematerialne pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej, tj. pojazdy ciężarowej, koncesja, licencja transportowa.

W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do porządku prawnego przedsiębiorstwa w spadku. I tak, zgodnie z art. 3 powyższej ustawy właścicielem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy są spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy. Z uwagi na fakt, że spadkobiercy nie muszę mieć doświadczenia w prowadzeniu firmy zmarłego ustawa wprowadza również instytucję zarządu sukcesyjnego. 

Zarząd sukcesyjny ustanowić można również za życia właściciela. W tym celu należy powołać odpowiednią osobę do pełnienia funkcji zarządcy, która w chwili śmierci właściciela firmy przejmuje nad nią zarząd. Instytucja ta ma uchronić przed przerwaniem ciągłości prowadzenia działalności. Zarząd jest tymczasowy i zgodnie z ustawą może zostać ustanowiony na okres maksymalnie dwóch lat, a z powodu  ważnych przyczyn można przedłużyć go sądownie maksymalnie na okres do pięciu lat od chwili śmierci przedsiębiorcy. 

Jeśli właściciel firmy chce ustanowić zarządcę na wypadek swojej śmieci należy dokonać tego przez wpis takiej osoby do rejestru prowadzonego przez centralną ewidencję działalności gospodarczych. Do wniosku dołączamy również oświadczenie właściciela firmy oraz zgodę przyszłego zarządu. Natomiast po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego powołać może : 1) małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, 2) spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek lub 3) spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku. 

Zgodnie z ustawą brak jest szczególnych wymagań dla osoby, która powołana zostaje na stanowisko zarządcy sukcesyjnego. Zarząd powoływany jest dla utrzymania ciągłości przedsiębiorstwa w związku z czym najlepiej byłoby gdyby była to osoba, która miała przynajmniej styczność z branżą, przy czym nie jest to wymóg konieczny. Oczywistym jest jednak, że powinna być to osoba, fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i taka względem której nie zostało wydane prawomocne orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zarządca zyskuje uprawnienia do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podejmuje on działania w imieniu własnym, lecz na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Należy jednak pamiętać, że zarządca sukcesyjny nie ponosi odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania w imieniu przedsiębiorstwa lecz jest on odpowiedzialny za nierzetelne wykonywanie swoich obowiązków. 

We wskazanym artykule jedynie krótko opisano instytucję zarządu sukcesyjnego. Wiąże się ona natomiast z wieloma procedurami i wdrożeniem jej do przedsiębiorstwa. Jako Kancelaria wyspecjalizowana w obsłudze firm transportowych i fakt, że firmy w Polsce w bardzo dużej mierze działają w formie jednoosobnych działalności gospodarczych wypracowaliśmy szereg rozwiązań i procedur, które umożliwiają szybkie i skuteczne wprowadzenia instytucji zarządu sukcesyjnego do firmy transportowej. 

Należy pamiętać, że instytucja zarządu sukcesyjnego została wprowadzona na poczet umożliwienia zapewnienia ciągu działalności gospodarczych. Jako Kancelaria wyspecjalizowana w obsłudze firm transportowych rekomendujemy natomiast zabezpieczenia majątków i utrzymanie ciągłości dokonując przekształcenia takiej działalności w spółkę. 

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne