LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Odpowiedzialność przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenia przesyłki na gruncie prawa przewozowego – jak radzić sobie z nieuczciwymi zapisami Zleceniodawców.

W czasach pandemii, kiedy warunki pracy w transporcie są bardziej wymagające niż zwykle przewoźnicy powinni pamiętać jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i działać w taki sposób żeby nie narażać się na nadmierną odpowiedzialność względem zleceniodawców. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek uregulowana została w art.65 ustawy Prawo przewozowe. Powyższy przepis stanowi o odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepis ten nie reguluje w całości omawianej problematyki. W omawianym przepisie spotykamy się jedynie z sytuacjami najbardziej typowymi dot. substancji przesyłki czy właśnie opóźnienia w przewozie. Przy czym z doświadczenia wynikającego ze współpracy Kancelarii z firmami transportowymi wiemy, że przewoźnicy borykają się z wieloma innymi problemami na gruncie wspomnianego przepisu, np. problem wynikający z niepodstawienia pojazdu pod załadunek pomimo zawarcia umowy przewozu czy odpowiedzialność przewoźnika za zaginięcie przesyłki – po zawarciu umowy przewozu, a przed jej przyjęciem przez przewoźnika (spowodowane udostępnieniem przez niego osobom trzecim sporządzonych dokumentów, na podstawie których doszło do wydania przesyłki tym osobom, które rzekomo działały w imieniu przewoźnika). W takich sytuacjach zastosowanie znajdują przepisy ogólne kodeksu cywilnego o kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 471 i dalsze k.c.). Należy przez to rozumieć, że jeśli nic innego nie wynika z zawartej umowy przewozu to przewoźnik odpowiada w granicach pełnej szkody, a nie jak w ustawie prawo przewozowe z zastosowaniem ograniczeń wysokości odszkodowania. Jeśli natomiast przewoźnik chce uwolnić się od powyższej odpowiedzialności to koniecznym będzie udowodnienie, że do niewykonania zobowiązania doszło mimo dołożenia należytej staranności prze niego oraz osoby, którymi posłużył się do wykonania zobowiązania. 

Chociaż nie jest to wprost wskazane w ustawie to przepisy dotyczące odpowiedzialności mają charakter bezwzględnie wiążący. Wynika to z celu regulacji, jakim jest właściwe rozłożenie ciężarów i ryzyka związanego pomiędzy uczestników procesu transportowego. Zatem jako nieważne uznawać należy wszelkie postanowienia umów czy regulaminów ustanawianych przez przewoźników, w których granice odpowiedzialności określone zostają w sposób odmienny od postanowień umowy. 

W zleceniach transportowych na codzień do czynienia mamy z zapisami na podstawie których przedsiębiorcy próbują egzekwować należności nienależne. Jako Kancelaria  wyspecjalizowana w obsłudze firm transportowych pomagamy Naszym klientom rozwiązywać spory i uchylać się od odpowiedzialności za zapisy niezgodne z przepisami prawa, które są powszechną praktyką wśród nieuczciwych przedsiębiorców. Jeśli macie Państwo problem z nieuczciwymi kontrahentami zapraszamy do kontaktu. 

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne