LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Praca kierowcy zawodowego w nadgodzinach. Prawidłowe zasady rozliczania

Kierowcy zawodowi, podobnie jak przedstawiciele innych zawodów, mogą pracować w godzinach nadliczbowych. Zachodzi tu jednak pewna różnica, ponieważ w przypadku tej grupy poza przepisami ustawy Kodeks pracy zastosowanie znajdzie również ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. W jakich przypadkach możliwe są nadgodziny kierowcy i jak powinno się je rozliczać?

Powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców, pracą w godzinach nadliczbowych jest praca, którą kierowca wykonuje ponad obowiązujące go normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad dobowy przedłużony wymiar czasu pracy. Należy w tym miejscu przypomnieć, że kierowca zatrudniony w podstawowym wymiarze czasu pracy, nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jego tygodniowy czas pracy, wliczając w to już godziny nadliczbowe, powinien wynosić natomiast nie więcej niż przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Kiedy kierowca może pracować w godzinach nadliczbowych?

Praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa w sytuacjach wyjątkowych. Zabronione jest w związku z tym, aby pracodawca świadomie i celowo planował nadgodziny oraz tak organizował czas pracy swoich pracowników, aby były one konieczne.

Ustawa o czasie pracy kierowców dopuszcza możliwość pracy w godzinach nadliczbowych w dwóch przypadkach. W razie:

  1. sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii oraz
  2. szczególnych potrzeb pracodawcy, rozumianych jako potrzeby specjalne, niecodzienne, nadzwyczajne, odróżniające się od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2000 r. I PKN 667/99).

O zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia go do pracy, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Limity nadgodzin kierowcy

Praca w godzinach nadliczbowych nie tylko jest dopuszczalna wyłącznie w określonych sytuacjach, ale i podlega limitom czasowym. Ograniczenia te obowiązują jednak wyłącznie w razie nadgodzin wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy. W takim bowiem przypadku liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę w związku z tymi okolicznościami, nie może przekroczyć 260 godzin w roku kalendarzowym. Jest to limit wynikający z ustawy o czasie pracy kierowców, ponieważ na gruncie Kodeksu pracy, maksymalna liczba nadgodzin, do jakiej mogą zostać zobligowani pozostali pracownicy w związku z wystąpieniem szczególnych potrzeb pracodawcy, wynosi 150 godzin w roku kalendarzowym.

Pracodawca może jednak, w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, ustalić inną liczbę godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona powyżej, jednakże nie wyższą.

Jak rozliczać nadgodziny kierowcy?

Ustawa o czasie pracy kierowców nie koncentruje się na zasadach i sposobie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, co oznacza, iż w tym przypadku należy odwołać się do ogólnych przepisów Kodeksu pracy.

Za pracę w godzinach nadliczbowych kierowcy przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych należy się w wysokości:

  • 100% wynagrodzenia (za nadgodziny w nocy, w niedziele i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy oraz, co do zasady również z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy) albo
  • 50% wynagrodzenia – w pozostałych przypadkach.

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania tego dodatku to wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

Istnieje także możliwość, by wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych zastąpić ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Takie rozliczanie godzin nadliczbowych jest jednak dopuszczalne wyłącznie względem pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy. Z tej formy rozliczania godzin nadliczbowych mogą korzystać tym samym (i korzystają) kierowcy zawodowi.

Nadgodziny kierowcy a czas wolny od pracy

Dodatek pieniężny nie jest jedyną, dozwoloną formą rozliczania nadgodzin kierowcy. Jak wynika bowiem z art. 1512 § 1 KP, w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

Zrekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy może odbyć się także bez wniosku pracownika, z inicjatywy pracodawcy. W takim jednak przypadku pracodawcę obowiązują nieco inne zasady w postaci możliwości udzielenia czasu wolnego od pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego oraz, co bardzo ważne, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (1:1.5). Oznacza to, że w takim przypadku 1h pracy ponad obowiązujące pracownika normy powinna zostać zrekompensowana 1.5h czasu wolnego od pracy. Nie może to w dodatku spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Jeżeli pracownikowi udzielony zostanie, jako rekompensata za godziny nadliczbowe, czas wolny od pracy, w takim przypadku nie ma on już prawa do dodatku pieniężnego. Oznacza to również, że tak naprawdę to od uznania pracodawcy zależeć może, czy w jego zakładzie pracy za nadgodziny przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie, czy też czas wolny od pracy.

 

Jeżeli potrzebują Państwo porady lub stałego wsparcia w zakresie rozliczania czasu pracy swoich kierowców lub prawidłowej interpretacji przepisów, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną LEGAL INTERMODAL!

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne