LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Od 17 lutego br. obowiązują nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych

Od 17 lutego 2024 roku obowiązują nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych. Zmiany te nastąpiły na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych, które to uchyliło Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. O czym powinni pamiętać w związku z tym przewoźnicy wykonujący transport nienormatywny?

Pojazdem nienormatywnym jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach.

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym wymagają dla przejazdu pojazdu nienormatywnego uzyskania zezwolenia odpowiedniej kategorii (I – V), w zależności od długości, szerokości i wysokości takiego środka transportu, czy też rodzaju drogi, na jakiej ma odbywać się przejazd. Uzyskanie zezwolenia na ruch pojazdu nienormatywnego nie jest jednak wyłącznym warunkiem, jaki należy spełnić. Do pozostałych należy przestrzeganie zapisów wynikających z takiego zezwolenia, zachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem oraz właśnie tytułowy obowiązek pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego.

Czym jest pilotowanie pojazdu nienormatywnego?

Pilotowanie pojazdu nienormatywnego to inaczej zespół czynności wykonywanych na drodze przez pilota korzystającego z pojazdu wykonującego pilotowanie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zminimalizowanie utrudnień.

W pilotowaniu udział bierze zatem pilot, który to posługuje się do tego zadania pojazdem wykonującym pilotowanie, czyli odpowiednio wyposażonym i oznakowanym pojazdem samochodowym, przy którego użyciu pilot zabezpiecza przejazd pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych.

Zadaniem pilota jest zagwarantowanie właściwej organizacji przejazdu pojazdu nienormatywnego zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz sprawowanie nad nim nadzoru. Pilot posiada również pewne uprawnienia w zakresie kierowania ruchem drogowym, oraz jest osobą decyzyjną w sprawie wstrzymania przejazdu pojazdu nienormatywnego, gdy zaistnieją przesłanki wskazujące na konieczność przerwania takiego przejazdu.

Ile pojazdów wykonujących pilotowanie powinno uczestniczyć w ruchu pojazdu nienormatywnego?

Do pilotowania pojazdu nienormatywnego wymagany może być jeden lub dwa pojazdy wykonujące pilotowanie.

Przejazd pojazdu nienormatywnego powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie, jeżeli pojazd nienormatywny przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

 • długość – 23,00 m,
 • szerokość – 3,20 m,
 • wysokość – 4,50 m,
 • rzeczywista masa całkowita – 60 t.

Przejazd pojazdu nienormatywnego powinien być pilotowany przez dwa pojazdy wykonujące pilotowanie, poruszające się z przodu i z tyłu pojazdu nienormatywnego, jeżeli pojazd nienormatywny przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

 • długość – 30,00 m,
 • szerokość – 3,60 m,
 • wysokość – 4,70 m,
 • rzeczywista masa całkowita – 80 t.

Dwa pojazdy wykonujące pilotowanie muszą uczestniczyć ponadto w przejeździe pojazdów nienormatywnych poruszających się w kolumnie. Wtedy także mają one obowiązek, by poruszać się na początku i na końcu takiej kolumny.

Jakie wymagania konstrukcyjne powinien spełniać pojazd wykonujący pilotowanie?

17 lutego 2024 roku zmieniły się wymagania techniczne dla pojazdów wykonujących pilotowanie. Na mocy nowych przepisów doszło do uszczegółowienia i wprowadzenia istotnych zmian dotyczących konstrukcji takich pojazdów, ich oznakowania oraz wyposażenia.

Po pierwsze doprecyzowano, jaki pojazd może być używany do pilotowania ruchu pojazdów nienormatywnych. Uprzednio definicja ta ograniczała się jedynie do stwierdzenia, że pojazdem wykonującym pilotowanie może być pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem motocykla. Obecnie wymagany jest także określony rodzaj nadwozia – BB, AF albo AG, i wysokość nie mniejsza niż 1,7 m, bez uwzględniania wysokości urządzeń stanowiących jego dodatkowe wyposażenie.

Jakie wymagania w zakresie oznakowania powinien spełniać pojazd wykonujący pilotowanie?

Nowe oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie obejmuje teraz dwa kluczowe elementy: napis „PILOT”umieszczony na przedniej masce pojazdu, na przednich bocznych drzwiach pojazdu oraz na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu, a także pasy barwy białej i czerwonej na przedniej masce pojazdu (chyba że wymiary maski nie pozwalają na jednoczesne umieszczenie w tym miejscu pasów i napisu „PILOT”), oraz na bokach i na klapie tylnej lub drzwiach tylnych.

Oznacza to, że od 17 lutego 2024 roku na pojazdach wykonujących pilotowanie nie trzeba umieszczać już tablicy informacyjnej.

Jakie wymagania w zakresie wyposażenia powinien spełniać pojazd wykonujący pilotowanie?

Nowe rozporządzenie koncentruje się również na elementach wyposażenia pojazdu wykonującego pilotowanie, które zostały scharakteryzowane szczegółowo w § 3 ust. 4, wraz z dokładnym opisaniem, gdzie powinny zostać umieszczone.

Na obowiązkowe wyposażenie pojazdu wykonującego pilotowanie składają się w szczególności:

 • co najmniej dwa światła błyskowe barwy żółtej,
 • światło barwy białej lub żółtej samochodowej z napisem „PILOT” barwy czarnej,
 • dwa światła umieszczone z przodu pojazdu oraz dwa światła umieszczone z tyłu pojazdu symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu,
 • środki bezpośredniej łączności radiowej,
 • urządzenia nagłaśniające,
 • co najmniej 4 pachołki drogowe U-23,
 • tarcza do zatrzymywania pojazdów.

Jeśli potrzebne jest profesjonalne wsparcie prawne w zarządzaniu firmą transportową, zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią LEGAL INTERMODAL. Dzięki stałej obsłudze prawnej będą Państwo przygotowani z wyprzedzeniem na każdą zmianę przepisów!

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne