LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Czym jest licencja spedycyjna i jak ją otrzymać?

Licencja spedycyjna, oficjalnie nazywana licencją na pośrednictwo przy przewozie rzeczy lub osób, jest jednym z podstawowych i kluczowych dokumentów funkcjonujących w sektorze TSL. Licencją spedycyjną powinny legitymować się wszystkie firmy, które chcą świadczyć usługi z zakresu planowania i organizacji przewozów drogowych dla przewoźników. Jak w takim razie można ją uzyskać? Jakie wymagania należy spełnić?

Licencja spedycyjna, czyli licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy lub osób, nie jest licencją pozwalającą na wykonywanie drogowych przewozów towarowych lub pasażerskich. Na jej podstawie firma może wyłącznie podejmować się czynności organizacyjnych oraz z zakresu planowania bezpiecznego i terminowego transportu na rzecz przewoźników.

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać licencję spedycyjną na pośrednictwo przy przewozie rzeczy?

Przepisy nieco różnicują wymogi, jakie należy spełnić, ubiegając się o licencję spedycyjną na pośrednictwo przy przewozie rzeczy i licencję spedycyjną na pośrednictwo przy przewozie osób.

Licencję spedycyjną na pośrednictwo przy przewozie rzeczy wydaje się po spełnieniu łącznie następujących wymogów:

  1. Brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo innych, mających związek z wykonywaniem zawodu, a także brak prawomocnych orzeczeń zakazujących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego – w odniesieniu do członków organu zarządzającego osoby prawnej lub osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą (przedsiębiorcy).
  2. Odpowiednia sytuacja finansowa w postaci dysponowania środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro, pozwalająca na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, potwierdzona określonymi dokumentami, takimi jak roczne sprawozdanie finansowe.
  3. Legitymowanie się przez przynajmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osobę zarządzającą w przedsiębiorstwie transportem drogowym certyfikatem kompetencji zawodowych.

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać licencję spedycyjną na pośrednictwo przy przewozie osób?

W przypadku ubiegania się o licencję spedycyjną na pośrednictwo przy przewozie osób wymóg z powyższego pkt 1 powiela się, a zatem również i w tym przypadku przedsiębiorca lub członkowie organu zarządzającego osoby prawnej nie mogą posiadać prawomocnych wyroków skazujących za określone w ustawie przestępstwa. Do uzyskania licencji spedycyjnej w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób potrzebna jest w dodatku, podobnie jak w pierwszym przypadku, odpowiednia zdolność finansowa. Tutaj jednak wymogi są mniejsze, ponieważ nie jest to 50 000 euro, a 5000 zł. Ostatni, trzeci warunek to wpis do CEIDG lub KRS.

Przepisy doprecyzowują również, że usługi pośrednictwa przy przewozie osób mogą być prowadzone tylko na rzecz przedsiębiorców posiadających odpowiednią licencję na przewóz osób. Takie pośrednictwo jest jednak zabronione w odniesieniu do przewozów okazjonalnych, wykonywanych pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą.

Ile jest ważna licencja spedycyjna?

Okres ważności licencji spedycyjnej wynosi od 2 do 50 lat. Wraz z upływem okresu, na jaki jej udzielono, licencja wygasa.

Kto wydaje licencję spedycyjną?

O licencję w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy należy ubiegać się u starosty właściwego dla siedziby przedsiębiorcy określonej w KRS lub CEIDG. Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wydaje natomiast Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Wniosek o licencję spedycyjną można złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną, pamiętając, by dokument został opatrzony podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym. Należy dołączyć do niego również określone załączniki, czyli w szczególności dokumenty potwierdzające odpowiednią zdolność finansową, oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, certyfikat kompetencji zawodowych.

Ile kosztuje licencja spedycyjna?

Koszt licencji spedycyjnej jest uzależniony od okresu, na jaki ma zostać wydana. Okres ten powinien zostać wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku.

Za licencję ważną od 2 do 15 lat należy zapłacić 800 zł, a za ważną od 15 do 30 lat – 900 zł. Licencja spedycyjna wydawana na okres od 30 do 50 lat to z kolei wydatek rzędu 1000 zł.

Kiedy licencja spedycyjna może zostać cofnięta?

Mimo że spedytor płaci za wydanie licencji spedycyjnej na określony czas, nie oznacza to, że taki dokument nie może zostać przed upływem wyznaczonego terminu cofnięty. Do cofnięcia licencji spedycyjnej dojdzie, gdy m.in. przedsiębiorca otrzyma prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania mu działalności gospodarczej objętej licencją lub rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją, określone przepisami prawa.

Jakie kary grożą za brak licencji spedycyjnej?

Za brak licencji spedycyjnej spedytorowi grozi kara w wysokości 12 000 zł.

 

Jeśli formalności związane z zakładaniem własnej działalności w branży TSL okazałyby się dla Państwa zbyt przytłaczające, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią LEGAL INTERMODAL, która bezpiecznie i spokojnie przeprowadzi Państwa przez ten proces!

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne