LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Licencja wspólnotowa – kiedy jest wymagana?

Fakt, iż przewoźnik może wykonywać przewozy drogowe na terenie kraju, nie oznacza automatycznie posiadania uprawnień do swobodnej działalności za granicą. Chcąc wykonywać zarobkowo międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, jak również osób, niezbędna jest do tego właśnie tytułowa licencja wspólnotowa. Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Ile będzie to kosztować?

Kto musi legitymować się licencją wspólnotową?

Obowiązek posiadania licencji wspólnotowej spoczywa na przewoźnikach wykonujących:

  • międzynarodowy, zarobkowy przewóz drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o DMC powyżej 3,5 t,
  • międzynarodowy, zarobkowy przewóz drogowy osób autokarami i autobusami,
  • międzynarodowy, zarobkowy przewóz drogowy rzeczy pojazdami o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać licencję wspólnotową?

Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Żeby otrzymać licencję wspólnotową, uprawniającą do wykonywania przewozów międzynarodowych, trzeba tym samym wystąpić uprzednio o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, legalizujące przewozy krajowe.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymaga natomiast spełnienia następujących przesłanek, wynikających z rozporządzenia nr 1071/2009. Jest to przede wszystkim obowiązek posiadania:

  • rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich, w której prowadzona jest działalność i w której przechowywane są wszystkie dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, ewidencje itp.,
  • odpowiedniej zdolności finansowej, czyli dysponowania kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd (dla pojazdów o DMC mniejszej niż 3,5 t jest to odpowiednio 1800 euro i 900 euro),
  • wymaganych kompetencji zawodowych, które w Polsce poświadcza Certyfikat Kompetencji Zawodowych, oraz
  • dobrej reputacji, rozumianej jako brak prawomocnego wyroku skazującego za wynikające z przepisów przestępstwa.

Jeśli powyższe warunki przestaną być spełniane lub jeśli przewoźnik podał nieprawidłowe informacje we wniosku o licencję wspólnotową, są to przesłanki do cofnięcia licencji wspólnotowej.

Kto wydaje licencję wspólnotową?

Organem uprawnionym do wydawania licencji wspólnotowej jest Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD).

O zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy natomiast wnioskować do starosty właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy określoną w KRS lub CEIDG. Jeśli przewoźnik ubiega się o licencję wspólnotową, jednak nie występował wcześniej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego do starosty, organem właściwym do jednoczesnego wydania i zezwolenia i licencji będzie wtedy GITD.

Jak uzyskać licencję wspólnotową?

Udzielenie licencji wspólnotowej musi zostać poprzedzone złożeniem odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami, który składa się do GITD.

W przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową na przewóz rzeczy pojazdami o DMC powyżej 3,5 t, obowiązuje wniosek LR1, a dla pojazdów o DMC od 2,5 t do 3,5 t – wniosek LM8. Przewoźnicy, którzy chcą wykonywać międzynarodowy przewóz osób autokarami i autobusami, składają z kolei wniosek LO1.

Załączniki, jakie trzeba dołączyć do wniosku o wydanie licencji wspólnotowej, to w szczególności: wykaz pojazdów mających uczestniczyć w wykonywanych przewozach, oświadczenie osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem, oświadczenie dotyczące posiadania bazy eksploatacyjnej, oświadczenie dotyczące kierowców, oświadczenie o niekaralności. Wymagane będzie również zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na krajowy transport drogowy rzeczy oraz zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Na jaki okres wydawana jest licencja wspólnotowa i ile kosztuje?

Licencja może zostać wydana maksymalnie na 10 lat. Koszt wydania takiego dokumentu pozostanie uzależniony od okresu jego ważności.

Licencja ważna do 5 lat to wydatek rzędu 4000 zł (plus 440 zł za każdy wypis z licencji), a licencja ważna powyżej 5 lat do 10 lat – 8000 zł (plus 880 zł za każdy wypis z licencji).

Jeśli wraz z licencją wspólnotową wnioskodawca wnioskuje jednocześnie o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, musi przygotować się na dodatkowy koszt wynoszący 1000 zł.

Standardowy czas oczekiwania na licencję wspólnotową to jeden miesiąc, jednak w pewnych sytuacjach może on ulec wydłużeniu.

Jakie kary grożą za brak licencji wspólnotowej?

Przewoźnik, który wykonuje międzynarodowe przewozy drogowe bez wymaganej przepisami licencji wspólnotowej, powinien liczyć się z możliwością otrzymania kary finansowej w wysokości aż 12 000 zł. Co więcej, takie naruszenie jest traktowane jako najpoważniejsze. Kary grożą także za brak wyposażenia kierowców w wymagane wypisy z licencji, w wysokości 500 zł. Oczywiście są to sankcje, które mogą zostać nałożone w Polsce.

 

Jeśli potrzebują Państwo fachowej pomocy prawnej w zakładaniu, a następnie prowadzeniu firmy transportowej, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą, specjalizującą się w prawie transportowym, kancelarią LEGAL INTERMODAL!

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne