LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przed upadłością firmę może uchronić tylko postępowanie restrukturyzacyjne, przyznające zagrożonym bankructwem przedsiębiorcom określone narzędzia. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne przewidziano cztery rodzaje restrukturyzacji. W zależności od tego, jakie postępowanie restrukturyzacyjne zostanie wybrane, dla dłużnika będzie się to wiązać z określonymi obowiązkami i uprawnieniami. Jakie są w takim razie rodzaje restrukturyzacji?

Postępowanie restrukturyzacyjne, które prowadzi się wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością, może być prowadzone jako:

1) postępowanie o zatwierdzenie układu,

2) przyspieszone postępowanie układowe,

3) postępowanie układowe,

4) postępowanie sanacyjne.

Są to cztery dopuszczalne rodzaje restrukturyzacji, jakimi mogą zostać objęte zagrożone bankructwem przedsiębiorstwa.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Pierwszym rodzajem restrukturyzacji pozostaje postępowanie o zatwierdzenie układu. Charakteryzuje się ono tym, iż pozwala na zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika, bez udziału sądu.Postępowanie o zatwierdzenie układu, jako jedyne z przewidzianych czterech, jest tym samym postępowaniem pozasądowym. Do zawarcia układu dochodzi bez angażowania wymiaru sprawiedliwości, z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego, z którym powinien współpracować dłużnik. Taki doradca restrukturyzacyjny jest jednocześnie w tym przypadku nadzorcą układu i to on pozostaje odpowiedzialny za otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Potrzeba zwrócenia się do sądu następuje dopiero w momencie wypracowania układu i konieczności jego zatwierdzenia. Mając to na uwadze, postępowanie o zatwierdzenie układu jest uznawane za najmniej sformalizowane, a także najkorzystniejsze finansowo.

Z postępowania o zatwierdzenie układu nie można korzystać jednak w każdym przypadku. Przepisy zezwalają na jego prowadzenie tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe

Kolejnym z przewidzianych rodzajów restrukturyzacji jest przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Z przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego można skorzystać, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe, w odróżnieniu od postępowania o zatwierdzenie układu, jest już postępowaniem toczącym się przed sądem upadłościowym. Nazwanie go „przyspieszonym” sugeruje natomiast, iż z założenia ma być ono szybsze i prostsze niż klasyczne postępowanie układowe. Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową. Nie przeprowadza się tu z kolei spisu z inwentarza.

W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy, którego powołuje się zarówno w postępowaniu przyspieszonym, jak i zwykłym układowym,  jest zobowiązany sporządzić i przedłożyć sędziemu-komisarzowi następujące rodzaje dokumentów: plan restrukturyzacyjny, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Niezwłocznie po złożeniu tych dokumentów sędzia-komisarz wyznacza następnie termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe przeprowadza się, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jest to postępowanie, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Z postępowania układowego zobowiązane są tym samym korzystać przedsiębiorstwa, których sytuacja finansowa prezentuje się mniej korzystnie niż w dwóch powyższych przypadkach.

W przypadku klasycznego postępowania układowego nadzorca sądowy, na sporządzenie i złożenie sędziemu-komisarzowi planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności, ma już nie dwa tygodnie, a trzydzieści dni od dnia otwarcia postępowania. Możliwe jest tu również zabezpieczenie majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, a także zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylenie zajęcia rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego.

Postępowanie sanacyjne

Ostatnim rodzajem restrukturyzacji jest postępowanie sanacyjne, a więc postępowanie, które pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Należy ono do najbardziej czasochłonnych, sformalizowanych i kosztownych, ponieważ w tym przypadku, z dniem otwarcia takiego postępowania, mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika stają się masą sanacyjną.

Dłużnik traci zatem prawo do zarządzania swoim przedsiębiorstwem na rzecz ustanawianego na czas toczącego się postępowania zarządcy. Po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnik jest zobowiązany, by wskazać i wydać zarządcy cały swój majątek oraz dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, takie jak księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Działania sanacyjne mają bowiem na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika i przywrócenie jego zdolności do wykonywania zobowiązań. Zapewniają jednocześnie ochronę przed egzekucją, ponieważ postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, które zostało wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

Jeżeli Państwa firma transportowa boryka się z problemami finansowymi, rekomendujemy jak najszybsze skorzystanie z pomocy naszej kancelarii LEGAL INTERMODAL!

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne