LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Dobra reputacja przewoźnika – co zmieniło się od 1 marca 2022 r.?

Przedsiębiorcy, którzy chcą wykonywać zawód przewoźnika drogowego, muszą spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest cieszenie się dobrą reputacją – i to nie tylko w momencie ubiegania się o przyznanie stosownego zezwolenia, ale i przez cały okres wykonywania działalności. 1 marca 2022 r. w związku z dostosowywaniem przepisów krajowych do Pakietu Mobilności, poszerzył się krąg osób, które powinny spełniać wymóg dobrej reputacji oraz lista przestępstw, które skutkują jej utratą. 

Krąg podmiotów objętych wymogiem dobrej reputacji 

Wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji następuje nie tylko wobec przewoźnika drogowego, ale i osoby zarządzającej transportem, osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, a ponadto członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną oraz dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Przesłanką do wszczęcia postępowania w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji jest popełnienie przez nich jednego ze wskazanych w ustawie przestępstw. 

Postępowanie wszczyna się również wobec przewoźnika, jeżeli określonych naruszeń dopuścił się kierowca wykonujący przewóz na jego rzecz. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, gdy na kierowcę nałożono w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące naruszenie określone w załączniku nr 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

Przestępstwa zagrożone utratą dobrej reputacji 

Katalog przestępstw, których popełnienie zostało zagrożone utratą dobrej reputacji, znajduje się w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym. Do 1 marca br. obejmował on wybrane przestępstwa z kodeksu karnego, kodeksu spółek handlowych, ustawy prawo upadłościowe, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy prawo restrukturyzacyjne. Po zmianach przewoźnik może utracić dobrą reputację również za popełnienie określonych przestępstw z kodeksu karnego skarbowego. Mowa tu dokładnie o następujących przepisach: 

 • art. 54 § 1 i 2 
 • art. 55 § 1 i 2 
 • art. 60 § 1 i 2 
 • art. 62 § 1–4 
 • art. 65 § 1–2b 
 • art. 67 § 1 i 2 
 • art. 69a § 1 
 • art. 69b § 1 
 • art. 69c § 1 
 • art. 73a 
 • art. 76a § 1 i 2

Ponadto od marca, zgodnie z treścią art. 7d ust. 1 pkt 2 lit. d), wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie spełniania wymogu dobrej reputacji następuje, jeżeli wobec przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu został wydany prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 popełnionych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Naruszenia przepisów, o których mowa w tym artykule odnoszą się w szczególności do czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych, maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym, badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu oraz bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych.

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne