LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Ugoda z dłużnikiem  – na co należy zwrócić uwagę?

Ugoda z dłużnikiem to czasami ostatnia deska ratunku, zanim spór będzie trzeba poddać pod rozstrzygnięcie sądu. Jeśli Państwa kontrahent nie jest skory, by dokonać płatności za wykonaną usługę, rekomendujemy, by przed zwróceniem  się do wymiaru sprawiedliwości, podjąć jeszcze próbę zawarcia z nim ugody. Aby taka ugoda była jednak skuteczna i wywarła pożądane skutki, nie można zapomnieć o jej kilku ważnych aspektach.

Mimo że perspektywa zawierania ugody z dłużnikiem może nie napawać czasami przesadnym entuzjazmem, wizja toczącego się przed sądem postępowania najczęściej jest postrzegana przez wierzycieli jeszcze mniej optymistycznie. Tymczasem dobrze i mądrze sporządzona ugoda to potężne „narzędzie” w rękach wierzyciela. Zwracamy uwagę na fakt, iż ugoda jest niczym innym jak uznaniem długu ze strony dłużnika, znacząco ułatwiając tym samym uprawnionemu dochodzenie roszczeń przed sądem, gdyby ostatecznie okazało się to konieczne. Będąc w posiadaniu pisemnego oświadczenia dłużnika o uznaniu długu, wierzyciel ma także prawo ubiegać się o wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Co więcej, uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie to przysługuje, przerywa bieg terminu przedawnienia.

Istota ugody wierzyciela z dłużnikiem

Celem zawarcia ugody, co następuje jeszcze na etapie windykacji polubownej, jest uniknięcie, najczęściej czasochłonnego i sformalizowanego, postępowania sądowego. Występując z taką propozycją, strony godzą się na określone ustępstwa. Dzięki wspólnemu wypracowaniu pewnego rodzaju kompromisów wierzyciel zwiększa swoje szanse na odzyskanie należnych mu pieniędzy. Dłużnik z kolei, który nie zawsze unika przecież płatności z własnej złej woli i winy, a na przykład na skutek działań jednego ze swoich klientów, od którego sam nie otrzymał przelewu, zyskuje bardziej elastyczne i komfortowe warunki, pozwalające mu na uregulowanie długu.

Ustępstwa, o których mowa, mogą polegać w szczególności na wydłużeniu terminu płatności, zrzeczeniu się przez wierzyciela części roszczenia, rozłożeniu płatności na określoną liczbę rat, czy umorzeniu odsetek.

Skuteczna ugoda z dłużnikiem – co powinna zawierać?

Do zawarcia przedsądowej ugody z dłużnikiem przepisy nie wymagają zachowania żadnej szczególnej formy. Nie ulega jednak wątpliwości, że taką ugodę powinno się sporządzić na piśmie, ponieważ może ona następnie stanowić cenny dowód w sprawie.

Sporządzając ugodę, należy pamiętać przede wszystkim o tym, by jej treść pozostawała zgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz nie zmierzała do obejścia prawa. W innym przypadku taka ugoda zostanie uznana za niedopuszczalną.

W ugodzie z dłużnikiem nie powinno zabraknąć w szczególności:

  • daty i miejsca zawarcia ugody,
  • zidentyfikowania stron ugody (imię i nazwisko, nazwa, adres, numer NIP/PESEL wierzyciela i dłużnika),
  • oświadczenia dłużnika, że uznaje on dług w całości,
  • wskazania stosunku prawnego łączącego strony,
  • wysokości zobowiązania,
  • wskazania ustępstw, na jakie się zdecydowano oraz doprecyzowania, jak ugoda powinna być realizowana (na przykład poprzez rozłożenie zobowiązania na raty – wtedy w ugodzie należy wskazać harmonogram spłaty tych rat i rachunek bankowy, na jaki będą one wpływać),
  • sposobu zabezpieczenia wykonania ugody (w szczególności polegającego na tym, że w razie nieterminowej zapłaty chociażby jednej raty, natychmiast wymagalna stanie się cała wierzytelność),
  • oświadczenia, że usługa wykonana na rzecz dłużnika lub dostarczony mu towar pozostawały zgodne z zawartą umową i dłużnik nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń,
  • podpisów stron.

Ugoda z dłużnikiem – samodzielnie czy z pomocą prawników?

Mimo że ugodę z dłużnikiem można przygotować samodzielnie, nie oznacza to, że działanie na własną rękę zawsze będzie rekomendowane. Jeśli zapomnimy bowiem o pewnych kluczowych elementach takiej ugody, nie wywoła ona zamierzonych skutków, tym samym nie przyczyniając się do rozwiązania zaistniałego sporu. Należy pamiętać, że celem ugody jest w pierwszej kolejności ochrona interesów wierzyciela. A tak nie stanie się, jeśli nie będzie zawierać ona istotnych postanowień.

Konstruując treść ugody, powinno się w dodatku zwrócić uwagę, z jakim dłużnikiem mamy do czynienia. Co jest powodem niewywiązania się przez niego ze swojego obowiązku oraz, jakie ma on względem nas nastawienie? Czy na pewno będzie przestrzegać jej postanowień? Zawsze należy być przygotowanym na to, że dłużnik może naruszać ustalone zasady, co niestety będzie wiązać się z koniecznością skierowania sprawy na drogę sądową.

Radzimy dlatego, zwłaszcza gdy znajdują się Państwo w takiej sytuacji po raz pierwszy, by planując ugodę z dłużnikiem, skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnego. Nasza kancelaria LEGAL INTERMODAL, która specjalizuje się w obsłudze prawnej firm z branży transportowej, jest gotowa pomóc Państwu w sporządzeniu treści takiego dokumentu, jak również obronie interesów firmy na drodze sądowej.

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne