LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców w okresie od 12 sierpnia 2022 do 30 września 2022

UWAGA! Dobre wieści dla kierowców i przewoźników.

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną wojną na Ukrainie, pakietem sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi oraz koniecznością zachowania płynności dostaw towarów, od 12 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. będą obowiązywały tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu.  

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w tym zakresie zostało opublikowane 11.08.2022 r. w Monitorze Polskim pod poz. 789.

Tekst obwieszczenia Ministra Infrastruktury w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców, dostępny jest tutaj:

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/789

Czas pracy kierowców reguluje szereg przepisów, w tym najważniejsze:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1473 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006) – jeżeli przewóz odbywa się na terytorium Wspólnoty lub pomiędzy Wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) – jeżeli przewóz odbywa się pomiędzy Wspólnotą a państwem trzecim innym niż Szwajcaria lub państwami będącymi stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo przewóz poprzez takie państwo.

KOGO DOTYCZĄ TYMCZASOWE ZMIANY?

Tymczasowe odstępstwa, na które zgodę wyraziła Komisja Europejska, mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

JAKIE ODSTĘPSTWA TYMCZASOWO WPROWADZIŁO MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY?

Zgodnie z art. 6 ust. 1-3 ww. rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

 1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin. Jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin, ale nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
 2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin i nie może skutkować przekroczeniem maksymalnego tygodniowego czasu pracy ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE.
 3. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.

Wprowadzone odstępstwo:

 • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin;
 • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin;
 • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin.

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny, kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku.

Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego.

W przypadku pracy w załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

Wprowadzone odstępstwo:

 • wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z czterech i pół godziny do pięciu i pół godziny;

Zgodnie z art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

Regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.

Wprowadzone odstępstwo:

 • możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

O CZYM JESZCZE NALEŻY PAMIĘTAĆ?

Należy pamiętać aby kierowcy, którzy stosują wprowadzone odstępstwa wpisywali ręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw. Wymóg taki wprowadza bezpośrednio Obwieszczenie Ministra Infrastruktury, poza tym może się zdarzyć, że do zagranicznych służb kontrolnych nie dotarła informacja o wprowadzonych przez Polskę tymczasowych zmianach. 

Ponadto, stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pracodawca nadal jest odpowiedzialny za taką organizację pracy aby zapewnić bezpieczne warunki pracy kierowcy oraz zadbać o bezpieczeństwo innych użytkowników dróg.

Marianna Tauer-Trzeciakowska
radca prawny 

Kancelaria LEGAL INTERMODAL

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne