LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Te zdarzenia spowodują cofnięcie licencji w zakresie przewozu osób i pośrednictwa

Niezależnie od tego, na jaki okres wydano licencję na przewóz osób lub licencję spedycyjną, o których mowa w art. 5b ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym (u.t.d.), jeżeli dojdzie do określonych w tej ustawie zdarzeń, właściwy organ będzie uprawniony, by cofnąć przewoźnikowi posiadane dokumenty. O jakich konkretnie zdarzeniach mowa? Z czym wiąże się cofnięcie licencji dla ich właściciela?

Licencje, o których mowa w art. 5b ust. 1 i 2 u.t.d., to odpowiednio:

  • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  • licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i osób (licencja spedycyjna).

Jaki organ cofa licencję na przewóz osób i licencję spedycyjną?

Do cofnięcia licencji na przewóz osób i licencji spedycyjnej uprawniony jest organ, który uprzednio wydał przewoźnikowi te dokumenty.

W przypadku licencji na przewóz osób oraz pośrednictwo przy przewozie rzeczy organem tym pozostaje starosta właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub jego miejsce wykonywania działalności gospodarczej.Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób cofa z kolei Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Przypadki, w których nastąpi cofnięcie licencji na przewóz osób i licencji spedycyjnej

W przepisach (art. 15 u.t.d.) wyodrębniono przypadki, w których organ jest zobowiązany cofnąć udzieloną przewoźnikowi licencję, jak i przypadki, w których może to zrobić. Zachodzi tu zatem podział na przesłanki obligatoryjne oraz fakultatywne.

Przesłanki obligatoryjne

Licencje, o których mowa w tym artykule, powinny zostać obligatoryjnie cofnięte, jeżeli przedsiębiorca:

  1. został skazany prawomocnym orzeczeniem, które zakazuje mu wykonywania działalności objętej licencją,
  2. nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego,
  3. nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
  4. rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją,
  5. odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej,
  6. zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją,
  7. rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców,
  8. posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wykonuje czynności takiego pośrednictwa na rzecz podmiotu nieposiadającego odpowiedniej licencji.

W przypadkach określonych w pkt 3, 4, 6 (chyba że nastąpiło zawiadomienie właściwego organu) i 7, licencja nie jest jednak cofana automatycznie, ponieważ decyzja ta musi zostać poprzedzona wysłaniem przedsiębiorcy pisemnego ostrzeżenia, że w przypadku ponownego stwierdzenia naruszenia tych przepisów, wszczyna się postępowanie w sprawie cofnięcia licencji. W rzeczywistości zatem cofnięcie licencji nastąpi dopiero wtedy, gdy przewoźnik dopuści się powyższych naruszeń po raz drugi. Wyjątek ten nie znajdzie natomiast zastosowania, jeśli doszło do skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu.

Przesłanki fakultatywne

Przesłanki fakultatywne, a więc takie, na podstawie których organ może (aczkolwiek nie musi) cofnąć licencję na przewóz osób lub licencję spedycyjną, to m.in.: nieprzedstawienie w terminie określonych w przepisach informacji i dokumentów, rażące bądź wielokrotne naruszanie przepisów w zakresie DMC, nacisków osi lub wymiarów pojazdu, samowolna zmiana lub usunięcie danych zapisanych w tachografie cyfrowym, na karcie kierowcy lub karcie przedsiębiorstwa. Listę wszystkich przesłanek fakultatywnych zawiera art. 15 ust. 3 u.t.d.

Co dzieje się po cofnięciu licencji w transporcie?

Jeśli nastąpi cofnięcie licencji, czy to na skutek zaistnienia przesłanek obligatoryjnych, czy to fakultatywnych, przedsiębiorca ma obowiązek, by w pierwszej kolejności zwrócić organowi ten dokument wraz z wypisami. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Jeśli dojdzie do cofnięcia licencji, przewoźnik ma także obowiązek, by przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli określone w przepisach dokumenty i inne nośniki informacji, przez okres jednego roku, począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać transport drogowy.

Co więcej, gdy nastąpi cofnięcie licencji, ponowne udzielenie nowej licencji przewoźnikowi nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Kary za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji

Przewoźnik, któremu cofnięto licencję na przewóz osób lub licencję spedycyjną, traci prawo do wykonywania zarobkowych przewozów drogowych i pośredniczenia w nich. Gdyby taki przewoźnik został przyłapany w kraju na jeździe bez wymaganej przepisami licencji, powinien liczyć się z możliwością nałożenia na niego sankcji w wysokości 12 000 zł. Karę w tej samej wysokości może otrzymać również za niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w części.

 

Jeśli nie chcą Państwo narazić się na ryzyko naruszenia przepisów, które może w określonych przypadkach skutkować nawet cofnięciem licencji, zachęcamy do umówienia się na spotkanie z naszą kancelarią transportową w celu poznania oferty na obsługę prawną dla swojej firmy!

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne