LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Licencje i zezwolenia wymagane w transporcie a koszty

Prowadzenie działalności transportowej w kraju i poza jego granicami nierzadko wiąże się na starcie z niemałymi kosztami ponoszonymi w związku z koniecznością uzyskania wszystkich wymaganych w tej branży licencji i zezwoleń. Ile kosztują w takim razie podstawowe, najważniejsze dokumenty, uprawniające do legalnego wykonywania przewozów drogowych?

Ile kosztuje zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Pierwszy, podstawowy dokument niezbędny w wykonywaniu przewozów drogowych rzeczy i osób w kraju to zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jest ono wymagane zarówno w transporcie ciężkim, jak również transporcie międzynarodowym rzeczy wykonywanym busami o DMC od 2,5 do 3,5 tony. Zezwolenie to wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w KRS lub adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonej w CEIDG, na czas nieoznaczony.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wiąże się z wydatkiem rzędu 1000 zł + 100 zł za każdy zgłoszony do niego pojazd.

Nie wolno jednak zapominać, że jednym z podstawowych warunków uzyskania takiego zezwolenia jest wymóg posiadania przez wnioskodawcę odpowiedniej zdolności finansowej. Odwołując się do art. 7 rozporządzenia nr 1071/2009, przedsiębiorca zamierzający uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika dla pojazdów ciężkich, będzie zobowiązany wykazać, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej: 9000 euro (na pierwszy wykorzystywany pojazd) i 5000 euro (na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd).

Nieco niższe wymogi finansowe są stawiane przed przedsiębiorcami zamierzającymi wykorzystywać w prowadzonej działalności wyłącznie busy o DMC od 2,5 tony do 3,5 tony – od nich wymaga się zabezpieczenia finansowego w wysokości 1800 euro na pierwszy pojazd i 900 euro na każdy następny pojazd.

Ile kosztuje licencja wspólnotowa?

Przewoźnicy zamierzający wykonywać również transport międzynarodowy, będą zobligowani posiadać dodatkowy dokument, jakim jest licencja wspólnotowa. Licencję wspólnotową wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Może uzyskać ją tylko ten przedsiębiorca, który posiada już zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i spełnia tym samym warunki niezbędne do jego wydania.

W odróżnieniu od zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego licencja jest dokumentem wydawanym na czas oznaczony. To również od okresu, na jaki zostanie wydana, będzie zależeć jej koszt.

Za licencję wspólnotową na przewóz rzeczy ważną 5 lat płaci się 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji, natomiast za licencję ważną od 5 do 10 lat – 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

Ile kosztuje licencja spedycyjna?

Kolejnym dokumentem funkcjonującym w transporcie drogowym jest licencja spedycyjna, a więc licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy lub osób. Jest to licencja uprawniająca jej właściciela wyłącznie do planowania i organizowania przewozów, jednakże nie stanowi podstawy, by samemu wykonywać transport drogowy. Licencję spedycyjną dla przewozu osób wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego, a dla przewozu rzeczy – starosta.

Licencję spedycyjną wydaje się na okres od 2 do 50 lat i wiąże się to z kosztem:

  • w przypadku pośrednictwa przy przewozie rzeczy: 800 zł (licencja ważna od 2 do 15 lat), 900 zł (licencja ważna od 15 do 30 lat) lub 1000 zł (licencja ważna od 30 do 50 lat).
  • w przypadku pośrednictwa przy przewozie osób: 400 zł (licencja ważna od 2 do 15 lat), 450 zł (licencja ważna od 15 do 30 lat) lub 500 zł (licencja ważna od 30 do 50 lat).

Podobnie jednak jak w przypadku zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, tak również i tutaj przepisy wymagają, by wnioskodawca znajdował się uprzednio w odpowiedniej sytuacji finansowej. Jeśli zamierza on uczestniczyć w pośrednictwie przy przewozie rzeczy, musi wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro, a przy przewozie osób – 5000 zł.

Ile kosztuje licencja na krajowy przewóz osób?

Licencja na krajowy przewóz osób to licencja, którą powinni legitymować się przedsiębiorcy wykonujący krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówką.

Taką licencję, podobnie jak licencję spedycyjną, wydaje się na okres od 2 do 50 lat, a jej koszt wynosi, z wyłączeniem przewozu osób taksówką: 320 zł (licencja ważna od 2 do 15 lat), 380 zł (licencja ważna od 15 do 30 lat), 450 zł (licencja ważna od 30 do 50 lat). Jest to jednak koszt samej licencji. Jeśli do wniosku o udzielenie licencji zgłoszony zostanie jeden lub więcej samochodów, to należy do tego dodać opłatę w wysokości 10% opłaty.

Ile kosztują pozostałe licencje, świadectwa i zaświadczenia wymagane w określonych rodzajach transportu drogowego?

Wyżej omówione dokumenty należą do podstawowych, funkcjonujących w transporcie, aczkolwiek niejedynych. Na dodatkowe opłaty powinni przygotować się chociażby przewoźnicy uczestniczący w przewozach towarów niebezpiecznych, czy też poruszający się pojazdami nienormatywnymi.

W transporcie towarów niebezpiecznych do dodatkowych dokumentów należy m.in. świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR kosztujące 175 zł, czy zaświadczenie ADR dla kierowcy w kwocie 50 zł. Koszt uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego zależy natomiast od konkretnego rodzaju zezwolenia, o jakie ubiega się wnioskodawca. Będzie to wydatek rzędu kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Szczegółowe stawki znajdują się w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

Źródło:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wysokosc-oplat-za-czynnosci-administracyjne-zwiazane-z-18016560/roz-2

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne