LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR – co to za dokument i kiedy jest wymagany?

Przewóz towarów niebezpiecznych, ze względu na specyficzne właściwości tychże towarów i zagrożenie, jakie mogą stanowić one dla ludzkości i środowiska, podlega ścisłym wymogom i obwarowaniom. Jednym z nich jest świadectwo dopuszczenia ADR, które powinny posiadać określone pojazdy, wykorzystywane do transportu niebezpiecznych ładunków. W jakich konkretnie sytuacjach wymagane będzie świadectwo dopuszczenia ADR i jak je uzyskać?

Przewóz towarów niebezpiecznych regulowany jest w międzynarodowej Konwencji ADR oraz Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. W kwestiach związanych z wymogiem posiadania świadectwa dopuszczenia pojazdu konieczne będzie dodatkowo odwołanie się do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Jakie wymagania muszą spełniać pojazdy przewożące towary niebezpieczne?

Zgodnie z art. 59 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, wszystkie pojazdy, które przewożą tego rodzaju ładunki, powinny być przystosowane, wyposażone i oznakowane, zgodnie z wymogami Konwencji ADR. Oznacza to m.in. obowiązek stosowania dużych nalepek ostrzegawczych odpowiednich dla przewożonego rodzaju ładunku, posiadania gaśnic, czy środków ochrony ogólnej i indywidualnej, takich jak kliny pod koła, znaki ostrzegawcze, płyny do płukania oczu, okulary ochronne, rękawice ochronne.

Co więcej, niektóre z pojazdów wymienionych w ADR, podlegają sprawdzeniu w zakresie spełniania dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR w rozdziale 9, dotyczących wyposażenia lub przystosowania do przewozu towarów niebezpiecznych. Dla takich środków transportu wymagane jest właśnie świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Do przeprowadzania tych kontroli uprawniona pozostaje okręgowa stacja kontroli pojazdów. Dokonuje się tego w drodze badania technicznego pojazdu i następnie wystawia zaświadczenie o wyniku przeprowadzonego badania.

Jakie pojazdy powinny posiadać świadectwo dopuszczenia ADR?

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR jest wymagane dla następujących rodzajów pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne:

  • EX/II,
  • EX/III,
  • FL,
  • AT,
  • MEMU

Są to więc pojazdy przeznaczone do przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi, określonych materiałów ciekłych, gazów palnych, czy też towarów niebezpiecznych transportowanych w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych, kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych, pojazdach-bateriach.

Kto wydaje świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR?

Do wydawania i przedłużania ważności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR uprawniony jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Z wnioskiem wystąpić może z kolei przewoźnik, właściciel lub użytkownik pojazdu.

Za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedłużenie ważności tego świadectwa oraz wydanie jego wtórnika pobiera się opłaty, które stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego. Koszt opłaty za wydanie świadectwa dopuszczenia ADR wynosi 175 zł.

Co zrobić, aby uzyskać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR?

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, jak zostało już wspomniane, musi zostać poprzedzone poddaniem samochodu dodatkowym badaniom technicznym, przeprowadzanym przez okręgową stację kontroli pojazdów i uzyskaniem wyniku pozytywnego z takiego badania. Jak wynika z Konwencji ADR, pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT i MEMU powinny być poddawane badaniom technicznym każdego roku, w kraju ich rejestracji.

Oznacza to więc, że wydawane na ich podstawie świadectwo dopuszczenia ADR, zachowuje swoją ważność przez rok. Po upływie terminu ważności świadectwa dopuszczenia pojazd nie powinien być używany do przewozu towarów niebezpiecznych, do czasu wystawienia dla tego pojazdu nowego świadectwa dopuszczenia.

Dodatkowe wymagania techniczne oraz w zakresie wyposażenia odnoszą się w szczególności do układu elektrycznego (m.in. przewody, zabezpieczenie dodatkowe, akumulatory, bezpieczniki), układu hamulcowego (m.in. układ przeciwblokujący, układ hamowania długotrwałego), systemów zapobiegania ryzykiem przeciwpożarowym, czy ograniczników prędkości.

Co należy dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR?

Lista załączników wymaganych przy wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR znajduje się w §  3 ww. rozporządzenia. Dodatkowe dokumenty, jakie należy dołączyć, to w szczególności: sporządzone przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczenie, które potwierdza spełnienie dodatkowych wymagań technicznych określonych w ADR; kopia protokołu sporządzonego przez TDT z przeprowadzonego badania potwierdzającego, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR, w przypadkach, gdy ADR wymaga przeprowadzenia takiego badania; kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu; kopia dokumentów upoważniających do użytkowania pojazdu (w przypadku, gdy z wnioskiem nie występuje właściciel).

 

Uzyskanie świadectwa dopuszczenia pojazdu nie jest oczywiście jedynym wymogiem, stawianym przed przewoźnikami uczestniczącymi w transporcie towarów niebezpiecznych. Jeśli nie wiedzą Państwo, jak prawidłowo przygotować się do takiej działalności, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii, która pomoże w załatwieniu wszelkich uciążliwych formalności!

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne