LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Pakiet Mobilności – ważne zmiany dla przewoźników w 2022-2026 r.

Pakiet Mobilności stawia przed firmami zajmującymi się przewozami międzynarodowymi wiele wyzwań. Zawiera szereg zmian i postanowień, które stopniowo będą wprowadzane w życie do 2026 r. Część z nich obowiązuje już od roku – sierpnia 2020. Jakie regulacje zostały objęte Pakietem Mobilności i na jakie kolejne zmiany powinni przygotować się przedsiębiorcy?

Pakiet Mobilności i jego znaczenie

Pakiet Mobilności to zbiór przepisów, które regulują i ujednolicają transport drogowy wykonywany na terenie UE. Wprawdzie nie jest on nowym, osobnym aktem prawnym, jednak zawarte w nim postanowienia wywierają bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych. Pakiet Mobilności został przegłosowany 8 lipca 2020 r., a jego publikacja nastąpiła 31 lipca 2020 r. Zaledwie 20 dni później wprowadzono pierwsze zmiany. 

Pakiet Mobilności koncentruje się przede wszystkim na:

 1. Regulacjach dotyczących czasu jazdy kierowców oraz odpoczynku 
 2. Zasadach i warunkach delegowania kierowców
 3. Dostępie do rynków 

Zmiany, jakie przewiduje Pakiet Mobilności, wywierają wpływ na następujące akty prawne: 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014,
 • Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 2006/22/WE.

Etapy wprowadzania zmian – co przewiduje Pakiet Mobilności na najbliższe lata?

Pierwsze zmiany wprowadzone w ramach Pakietu Mobilności obowiązują już od roku, tj. 20 sierpnia 2020 r. (etap I). Przypomnijmy, czego dotyczyły:

 1. Kierowcy mają obowiązek powrotu do centrum operacyjnego lub swojego miejsca zamieszkania co 4 tygodnie w celu odebrania regularnego wypoczynku tygodniowego, trwającego co najmniej 45 godzin.
 2. Kierowcy, którzy odebrali dwa skrócone odpoczynki tygodniowe z rzędu (2x 24 godziny), mogą powrócić do bazy lub miejsca zamieszkania przed rozpoczęciem regularnego odpoczynku tygodniowego, trwającego ponad 45 godzin.
 3. Kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe po spełnieniu określonych warunków mogą odebrać dwa skrócone odpoczynki tygodniowe z rzędu.
 4. Kierowcy po spełnieniu określonych warunków mogą przedłużyć czas jazdy o 1 godzinę lub 2 godziny. 
 5. Podkreślono zakaz odbierania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu oraz uszczegółowiono zasady jego odbywania. 
 6. Określono zasady odbywania przerwy 45-minutowej w załodze kilkuosobowej. 

II etap zmian – luty 2022 r. 

Największe zmiany związane z Pakietem Mobilności dopiero przed nami. Przypadają one na luty 2022 r. Co nas czeka?

 1. Delegowanie w transporcie
 1. Pod delegowanie od lutego 2022 r. będą podlegać:
 • Przewozy kabotażowe
 • Przewozy międzynarodowe
 • Zwolnienie z delegowania ma dotyczyć kolei:
 • Przewozów tranzytowych,
 • Przewozów bilateralnych, w tym przewozów kombinowanych, jeśli będą wykonywane w ramach przewozów bilateralnych,
 • Przewozów typu cross trade – zwolnienie obejmuje jednak tylko 1 operację doładunku lub rozładunku albo 2 operacje doładunku, lub rozładunku w drodze powrotnej. Muszą odbywać się one w trakcie trwania przewozu bilateralnego. Kierowca jest przy tym zobowiązany do ręcznego notowania momentu przekraczania granicy.
 • Uproszczone zasady zgłaszania i obliczania płacy kierowców delegowanych, ograniczenie wymogów administracyjnych
 • Przewoźnik będzie mógł wysyłać zgłoszenie delegowania elektronicznie, za pomocą systemu IMI, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania.
 • Zniesiony zostanie obowiązek ustanawiania przedstawiciela.
 • Dokumenty będą tłumaczone tylko na język angielski.
 • Obowiązki kierowcy i przewoźnika
 • Kierowca będzie zobowiązany posiadać w pojeździe i okazać podczas kontroli kopię zgłoszenia do delegowania (forma papierowa/elektroniczna), listy przewozowe i zapisy z tachografu wraz z symbolami przekraczania granicy.
 • Na żądanie przewoźnik powinien przesłać elektronicznie, za pomocą systemu IMI dokumentację związaną z delegowaniem kierowcy. Dotyczy to także umowy o pracę, ewidencji czasu pracy i potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, zapisów tachografu, listów przewozowych oraz kopii zgłoszenia do delegowania.
 • Pełne minimalne wynagrodzenie dla kierowców delegowanych, jakie przysługuje w kraju, do którego zostali oni oddelegowani w celu wykonywania pracy.
 • Zmiany w dietach i ryczałtach

Poza zmianami dotyczącymi delegowania kierowców, nowe postanowienia obejmują również podróże służbowe. Za kilka miesięcy pracodawcy utracą możliwość zaliczania należności z tytułu podróży służbowych, składających się z diety i ryczałtu noclegowego na poczet wynagrodzenia zagranicznego. Obecnie stanowią one 50%-75% miesięcznego wynagrodzenia netto kierowcy. Takim kierowcom będzie przysługiwać również dodatek wyrównawczy, czyli różnica minimalnej płacy w Polsce a należnego wynagrodzenia za pracę za granicą.

 • Obowiązkowy powrót do bazy co 8 tygodni

Każdy pojazd wykorzystywany w transporcie międzynarodowym będzie musiał powracać do jednej z baz eksploatacyjnych przedsiębiorstwa w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu 8 tygodni od chwili jego opuszczenia.

 • 3 przewozy kabotażowe w ciągu 7 dni

Utrzymano możliwość odbywania 3 przewozów kabotażowych w ciągu 7 dni. Z tym jednak, że od lutego wprowadzony zostanie obowiązek 4-dniowego odpoczynku pomiędzy kolejnymi kabotażami, odbywanymi w danym kraju. Będzie on liczony od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego.

Od następnego roku zasadami kabotażu zostaną także objęte przepisy kombinowane na zasadzie indywidualnej decyzji państw – pod warunkiem, że cała trasa takiego przewozu odbędzie się w jednym państwie członkowskim.

 • Utrata dobrej reputacji

Niestosowanie się do nowych przepisów i wytycznych dotyczących zasad delegowania, czy wyliczania należnego wynagrodzenia, ma zostać zagrożone nie tylko karami finansowymi, ale również utratą reputacji przez przewoźnika.

III etap zmian – czerwiec 2022 r. 

Zmiany planowane na czerwiec skoncentrują się na rozporządzeniu nr 1071/2009 oraz 1072/2009. 

Od czerwca 2022 r. przewoźnicy zarządzający flotą samochodów w ruchu międzynarodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony zostaną zobowiązani do:

 • posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika,
 • posiadania gwarancji finansowej (1800 € na pierwszy pojazd i 900 € na każdy następny),
 • posiadania siedziby firmy,
 • spełnienia wymogu dobrej reputacji.

Tacy przewoźnicy od następnego roku zostaną również objęci przepisami rozporządzenia dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

IV etap zmian – grudzień 2024 r. 

Regulacje zaplanowane na grudzień przewidują: 

 1. Obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego dnia i 56 poprzedzających go dni.
 2. Obowiązek wymiany tachografów analogowych i cyfrowych na smart tachografy II generacji.

V etap zmian – wrzesień 2025 r. 

We wrześniu 2025 r. firmy transportowe będą kontynuować wymianę tachografów – smart tachografy I generacji zostaną zastąpione smart tachografami II generacji. 

VI etap zmian – lipiec 2026 r. 

Ostatni etap zmian wprowadzanych w ramach Pakietu Mobilności ma przypaść na lipiec 2026 r. Wtedy też pojazdy w ruchu międzynarodowym, których dopuszczalna masa całkowita mieści się w przedziale 2,5 tony do 3,5 tony zostaną objęte przepisami rozporządzenia o czasie jazdy i odpoczynku kierowców oraz obowiązku wyposażenia tych pojazdów w tachografy. 

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne