LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Pakiet Mobilności – kolejne zmiany już w maju, tym razem dla „busiarzy”

Mimo że od lutowych reform minęły już niespełna dwa miesiące, Pakiet Mobilności to nadal jeden z głównych tematów poruszanych w branży transportowej. Tym bardziej, że to wcale nie koniec zaplanowanych na ten rok zmian. Kolejne już w maju. Teraz jednak do grupy szczególnie zainteresowanych należą przewoźnicy w transporcie międzynarodowym, którzy wykorzystują do przewozów pojazdy o DMC powyżej 2,5 tony do 3,5 tony. 

21 maja 2022 r. w życie mają wejść przepisy, które zaostrzą wymagania dla busiarzy wykonujących przewozy międzynarodowe na terenie Unii Europejskiej. Już za miesiąc będą oni podlegać takim przepisom jak kierowcy w transporcie ciężkim. Jakie dokładnie reformy przewidziano w Pakiecie Mobilności? 

Transport tylko z zezwoleniem i licencją 

Pierwsze z kluczowych zmian dotyczą obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. 

  1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

Przypomnijmy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, przedsiębiorca jest zobowiązany do:

  • posiadania stałej i rzeczywistej siedziby w jednym z państw członkowskich wraz z dostępem do dokumentacji księgowej, dobrej reputacji, odpowiedniej zdolności finansowej (1800 euro na pierwszy pojazd i 900 euro na każdy następny), wymaganych kompetencji zawodowych (Certyfikat Kompetencji Zawodowych);
  • dysponowania co najmniej jednym pojazdem zarejestrowanym w danym państwie UE;
  • prowadzenia działalności związanej z pojazdami przy użyciu odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie UE;
  • niezatrudniania kierowców lub niewspółpracowania z kierowcami wykonującymi osobiście przewóz towarów na jego rzecz, względem których orzeczono zakaz wykonywania zawodu kierowcy;
  • Licencja wspólnotowa

Kolejnym z wymogów nakładanych na przewoźników wykorzystujących w przewozach międzynarodowych pojazdy do 3,5 tony, jest obowiązek posiadania licencji transportowej. O taką licencję firmy mogą ubiegać się już od 5 lutego do 20 maja, pod warunkiem posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

Licencja wspólnotowa to dokument niezbędny do wykonywania zarobkowego transportu towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Wydaje ją Główny Inspektor Transportu Drogowego, a kwota potrzebna na uzyskanie takiego dokumentu wynosi:

  • 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji – jeśli dokument jest wydawany na maksymalnie 5 lat;
  • 8000 zł + 880 zł za każdy wypis – jeśli dokument jest wydawany w przedziale 5-10 lat. 

We wniosku o wydanie licencji wspólnotowej należy zgłosić każdy pojazd, który będzie wykorzystywany w transporcie międzynarodowym. 

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Lista dokumentów, jakimi będą musieli legitymować się od maja przewoźnicy w transporcie międzynarodowym pojazdami do 3,5 tony, może poszerzyć się również o kolejną pozycję – świadectwo kierowcy. Jest ono wymagane, gdy przewoźnik zatrudnia lub korzysta z usług kierowców niebędących obywatelami Unii Europejskiej. 

Przewóz busami do 3,5 tony a kabotaż

Objęcie busiarzy regulacjami, które do tej pory dotyczyły wyłącznie transportu ciężkiego, spowodują, że od 21 maja br. będziemy stosować względem nich również przepisy odnoszące się do kabotażu. Oznacza to, że w przewozach pojazdami do 3,5 tony możliwe stanie się wykonanie trzech operacji kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego. Ostatni rozładunek powinien zmieścić się w terminie siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym. 

Podobne zasady będą odnosić się do przepisów dotyczących delegowania, które już od lutego obowiązują firmy transportowe wykonujące przewozy pojazdami powyżej 3,5 tony. Mowa oczywiście o obowiązku zapewnienia przez pracodawców minimalnego wynagrodzenia, jakie przyznawane jest w kraju, w którym kierowcy świadczą usługi transportowe. 

Tachografy w pojazdach do 3,5 tony

Pakiet Mobilności przewiduje ponadto obowiązek wyposażenia pojazdów do 3,5 tony w inteligentne tachografy, który wynika z planowanego objęcia tego rodzaju transportu przepisami rozporządzenia o czasie jazdy i odpoczynku kierowców. Przepisy dotyczące urządzeń rejestrujących nie są jednak zmianą, która nastąpi w najbliższym czasie. Zostały zaplanowane dopiero na lipiec 2026 r.

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne