Przedawnienie roszczeń w transporcie – jakie terminy obowiązują?

Niestety należy liczyć się z tym, że w trakcie wykonywania przewozów drogowych, mogą wystąpić różnorakie, mniejsze lub większe problemy. Niektóre z nich da się rozwiązać od ręki, jednak pewne mogą prowadzić do wystąpienia szkód transportowych. A to z kolei będzie skutkować powstaniem roszczeń u strony uprawnionej. Dochodzenie roszczeń w transporcie jest jednak ograniczone czasowo, ustawowymi […]

Upadłość dłużnika – kiedy do niej dochodzi?

Upadłość, potocznie nazywana również bankructwem, to jedna z najmniej pożądanych w biznesie sytuacji. Skutki upadłości dotykają bowiem nie tylko dłużnika, ale i jego wierzycieli, dla których niewypłacalność kontrahenta może oznaczać poważne problemy ze spłatą zobowiązań. Kiedy dochodzi do upadłości dłużnika i jakie skutki wiążą się z tym faktem? Niewypłacalność dłużnika przesłanką do ogłoszenia upadłości Już […]

Czy przewoźnik może zlikwidować przesyłkę?

Jednym z następstw wystąpienia przeszkód w przewozie lub wydaniu przesyłki może stać się konieczność zlikwidowania jej, zgodnie z przewidzianą w przepisach procedurą. Mimo iż do tego rodzaju zdarzeń nie dochodzi często, znajomość zasad postępowania pozwoli przewoźnikowi na sprawne, skuteczne i zgodne z prawem działanie, zwalniając go tym samym z obowiązku sprawowania pieczy nad powierzonym mu […]

Ugoda z dłużnikiem  – na co należy zwrócić uwagę?

Ugoda z dłużnikiem to czasami ostatnia deska ratunku, zanim spór będzie trzeba poddać pod rozstrzygnięcie sądu. Jeśli Państwa kontrahent nie jest skory, by dokonać płatności za wykonaną usługę, rekomendujemy, by przed zwróceniem  się do wymiaru sprawiedliwości, podjąć jeszcze próbę zawarcia z nim ugody. Aby taka ugoda była jednak skuteczna i wywarła pożądane skutki, nie można […]

Odszkodowanie w przewozach międzynarodowych  – jakie zasady obowiązują?

Jeśli do szkody dojdzie przy wykonywaniu transportu międzynarodowego i przyjdzie nam ustalać wysokość należnego odszkodowania, odpowiednich wskazówek będzie trzeba szukać nie w przepisach ustawy Prawo przewozowe, a Konwencji CMR, czyli Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. To właśnie tam znajdziemy informacje dotyczące tego, jaką maksymalną wysokość będzie mogło ono osiągnąć oraz jak oszacować je […]

Kontrola drogowa kierowcy zawodowego  – jakich dokumentów nie może zabraknąć w pojeździe?

Kontrola drogowa kierowców zawodowych znacznie odbiega od tej, jakiej poddawani są „zwykli” kierowcy. Wynika to z faktu, że skala naruszeń, jakich mogą dopuścić się przedstawiciele pierwszej z tych grup, jest o wiele szersza. Kierowcy zawodowi, poza ogólnymi przepisami dotyczącymi ruchu drogowego, mają bowiem obowiązek stosować się także do szeregu innych ustaw. Chcąc uniknąć niepotrzebnego stresu […]

Co w sytuacji, gdy przesyłka została przyjęta bez zastrzeżeń?

Transport drogowy przesyłek pozostaje niestety obarczony ryzykiem ich uszkodzenia. Odbierając paczkę od przewoźnika, powinniśmy dlatego zawsze dokładnie sprawdzić, w jakim znajduje się ona stanie. W przypadku braku wniesienia zastrzeżeń możemy bowiem utracić prawo do wystąpienia z określonymi roszczeniami, przyznawanymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Jak wynika z treści art. 76 […]

Procedura reklamacyjna w przewozach krajowych

Jeżeli w związku z wykonywanym przewozem drogowym doszło do uszkodzenia przesyłki, czy też opóźnienia w dostawie, uprawniony może dochodzić swoich praw w procedurze reklamacyjnej. Reklamacje w transporcie krajowym są regulowane w dwóch aktach prawnych: Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. […]

Skarga pauliańska, czyli co zrobić, gdy dłużnik wyzbywa się majątku

Może zdarzyć się, że nasz dłużnik nie tylko nie będzie reagował na wezwania do zapłaty, ale i zacznie podejmować znacznie dalej idące działania w postaci wyzbywania się posiadanego majątku. Na wypadek takich zdarzeń przepisy uzbrajają jednak wierzyciela w odpowiednie narzędzia, do których należy właśnie skarga pauliańska, znana już prawu rzymskiemu. Skarga pauliańska (art. 527 KC […]

Jak kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika w przewozach międzynarodowych? 

Jeśli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsca przewidziane dla jej dostawy znajdują się w dwóch różnych krajach, w takim przypadku mamy do czynienia z przewozem międzynarodowym. Aktem prawnym, regulującym zasady wykonywania zarobkowego transportu drogowego, który odbywa się z przekroczeniem granicy innego państwa, jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). To właśnie tu […]